Wczytuję...
Wczytuję...
Zapraszamy na bezpłatny przegląd i czyszczenie aparatu słuchowego
Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności i informacje o plikach cookies

Przykładając dużą wagę do ochrony danych użytkowników naszego serwisu internetowego posługujemy si niniejszą Polityką ochrony prywatności. Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie przez nas danych jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa regulujcymi zasady ochrony danych osobowych.

 

1. Definicje

Wszystkie nazwy napisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w tej sekcji.

Administrator Danych Osobowych - decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych. Jest odpowiedzialny za nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziaanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu niniejszej Polityki ochrony prywatności jest firma Audio-Med, która reprezentowana jest przez właściciela.

Audio-Med - Audio-Med z siedzibą w Piaskowej 63-058, .

Dane osobowe - s to zgodnie z RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osobą możliw do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość mona określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uwaa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Klient - podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności. Klientem są nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki administracji publicznej dokonujące zakupów towarów i usług oferowanych na rynku. Na potrzeby tej polityki prywatności przyjmuje się, że użytkownik serwisu internetowego audiomed.com.pl staje się równie potencjalnym klientem w momencie gdy skontaktuje si z Audio-Med podajc swoje dane osobowe. W takim przypadku w dalszej części polityki prywatnoci określenie Klient będzie tyczyć się również takiego użytkownika.

Produkt - jest zbiorem cech materialnych i niematerialnych, które oferuje sprzedajcy i nabywa kupujący, akceptując w ten sposób właściwości danego dobra czy usługi jako te, które zaspokajają jego wasne potrzeby. Produktem jest wic wszystko to, co można zaoferować na rynku, a więc każde dobro i usługa, które mona nabyć, użytkować lub skonsumować, zaspokajając tym samym potrzebę ludzką. Produkt moe by więc przedmiotem wymiany. Produkty oferowane przez Audio-Med są dostępne na stronie audiomed.com.pl.

Serwis - serwis internetowy firmy Audio-Med. przedstawiający informację o firmie oraz oferowanych przez nią produktach i usługach, zamieszczony pod adresem audiomed.com.pl.

Usługa - jest każdą działalnością lub korzyścią nie mającą charakteru materialnego, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, co nie koniecznie musi być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który mona kupić na wasność. Usługi oferowane przez Audio-Med są dostępne na stronie serwisu internetowego pod adresem audiomed.com.pl.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca ze stron serwisu internetowego pod adresem audiomed.com.pl, ale nie kontaktująca się w aden sposób z Audio-Med i nie podająca żadnych swoich danych osobowych.

 

2. Informacje ogólne

Zamieszczona tutaj "Polityka prywatności" określa zasady przetwarzania Danych Osobowych i ich ochrony przez Audio-Med z siedzibą w Piaskowej 63-058 oraz objaśnia zasadę stosowania plików cookies w Serwisie internetowym audiomed.com.pl. Korzystając z tego Serwisu wyrażasz zgodę na stosowanie plików "cookies" w celach wymienionych w tej Polityką prywatnoci.

Zgodnie z treścią Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"), informujemy, że firma Audio-Med z siedzibą w Piaskowej 63-058 jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klientów.

 

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy dane, które są niezbdne do:

 • Zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oferowanych przez Audio-Med Produktów i Usług, a także zapewnienia jakości realizowanych Usug, oraz umożliwienie dokonywania płatności za zakupione u nas Produkty i Usługi (art. 6 ust. 1b RODO).
 • Realizacji obowiązków prawnych w tym do celów podatkowych i rachunkowych (wystawianie faktur i dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie). Przechowywanie umów, korespondencji i informacji związanych z realizacją umów sprzedaży Produktów i świadczenia Usug, a także rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1c RODO).
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Audio-Med m.in. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszcze, weryfikacji wiarygodności patniczej, udzielenia odpowiedzi na skierowane zgoszenia, pytania i skargi w terminie ustalonym przepisami, marketingu Usług własnych, przekazania informacji na temat aktualnej oferty, analiz statystycznych i badań marketingowych na potrzeby własne, kontaktowania się w celach zwizanych ze świadczeniem Usług i sprzedażą Produktów. (art. 6 ust. 1f RODO).

 

4. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy

W trakcie rejestracji wizyty i/lub dokonywania zakupu Produktu lub Usługi przez Klienta, wymagamy podania następujących danych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Nr telefonu
 • Adres e-mail

Przy realizacji Umowy świadczenia przez nas Usług i sprzedaży Produktów nie jest obligatoryjne podanie wszystkich wyżej wymienionych Danych Osobowych. Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Klienta przedmiotu umowy oraz wybranej przez niego formy kontaktu.

Podanie Danych Osobowych przez Klienta oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Podanie danych następuje w sposób osobisty w siedzibie i oddziałach firmy Audio-Med., w sposób telefoniczny lub elektroniczny, przez przesłanie do nas korespondencji e-mail.

Konsekwencją niepodania Danych Osobowych i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może by brak możliwości zawarcia Umowy sprzedaży Produktów i Usług oferowanych przez Audio-Med.

 

5. Jak długo przetwarzamy dane

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne. Przede wszystkim do czasu niezbędnego do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazuj nam wcześniej usunięcia danych. Maksymalny okres przechowywania danych Klientów w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od koca roku kalendarzowego, w którym upłynł termin płatności podatku związany ze świadczoną Usug. W przypadku korespondencji e-mail czas przechowywania jej jest ograniczony do 30 dni. Po tym terminie korespondencja mailowa zostaje bezpowrotnie skasowana.

 

6. Przekazywanie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłcznie w granicach prawnie dozwolonych. Możemy przekazywać Dane Osobowe Klienta podmiotom wspierającym nas w świadczeniu Usug drogą elektroniczną w tym realizujące Usługi płatnicze, kredytowe, finansowe (np. rachunkowość prowadząca naszą księgowość). Podmiotom świadczcym dla nas Usługi konsultacyjne, prawne, pocztowe i kurierskie oraz nabywającym wierzytelnoci w razie nieopłacenia w terminie przez Klienta wystawionych przez nas faktur. Dane udostępnione będą na zasadzie wiedzy koniecznej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy. Przekazanie danych nie zwalnia przekazujcego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Audio-Med może mieć obowizek udzielania informacji i udostępnienia danych Klienta upoważnionym słubom i organom władzy publicznej (np. Policji, Prokuraturze, Sdom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dane te mogą zosta udostępnione bez wiedzy i zgody Klienta na podstawie obowizujących przepisów prawa, wyłcznie wtedy gdy legalność dania zostanie zweryfikowana o stosowną podstawę prawną.

 

7. Czy dane zostaną przekazane poza (EOG) Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych Klientów poza EOG.

 

8. Prawa klientów, których dane osobowe są przetwarzane

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO) Klient ma prawo do:

 • Sprostowania swoich danych - poprawienia danych osobowych jeśli są one błędne, niekompletne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie - jeśli są nieprawdziwe, zostay zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbdne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane ( "prawo do bycia zapomnianym").
 • Ograniczenia przetwarzania danych - wstrzymanie operacji na danych (czasowe lub stałe) wyłącznie do ich przechowywania jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowoci swoich danych, uważa że nie powinniśmy przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, abymy je usunęli, dane nie s nam potrzebne, ale Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń.
 • Wyrażenia sprzeciw wobec przetwarzanych danych - jeśli wyrażony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych Klienta, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 • Wycofania zgody - w dowolnym momencie Klient może wycofać wczeniej udzieloną zgodę, którą wyraził. Od otrzymania takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez niego celu.
 • Dostępu do danych - uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych Klienta na podstawie złożonego wniosku.
 • Wniesienia skargi - złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Z wyżej wymienionych praw może skorzystać każdy Klient składajc wniosek osobiście w siedzibie naszej firmy, wysyłając listownie na adres siedziby naszej firmy, lub droga elektroniczną na adres mailowy [email protected].

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuację, kiedy można z nich skorzystać wynikaj z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może skorzystać Klient, zależeć bdzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas danych Klienta oraz do celu ich przetwarzania.

Audio-Med w terminie 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Klientowi informację o podjętych działaniach w związku z wysuniętym żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji żdania Klienta moe zostać przedłużony o kolejne 30 dni z uwagi na skomplikowany charakter żdania lub liczbę zgoszonych żądań.

W celu realizacji żdania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tosamości Klienta, aby jego dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

9. Jak pozyskujemy dane osobowe

Audio-Med pozyskuje informacje o Klientach w następujący sposób:

 • Przez dobrowolne przesanie ich przez Klienta pocztą elektroniczną e-mail na adresy Audio-Med.
 • Przez dobrowolne podanie ich przez Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej z naszymi pracownikami.
 • Przez dobrowolne podanie ich przez Klienta będącego w siedzibie lub oddziałach naszej firmy.

Oprócz danych przesłanych nam poczt elektroniczną przez Klienta możemy również zapisać automatycznie informacje o dacie i godzinie nadejścia zapytania do naszego serwera.

 

10. Pliki "cookies"

W naszym Serwisie internetowym używamy pliki "cookies", służące do zbierania i przetwarzania danych w celu analizowania ruchu na stronach naszego Serwisu.

Pliki "cookies" to dane informatyczne, pliki tekstowe, które są przechowywane w urzdzeniu końcowym Użytkownika jakim jest komputer, tablet, smartphone lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę pozwalającą przegląda strony WWW. "Cookies" przechowywane s w przeglądarce lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika przeglądającego strony internetowe na których stosowane są pliki "cookies".

Tzw. ciasteczka czyli pliki "cookies" przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Używane są zazwyczaj do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stroną internetową z której pochodzą.

Pliki "cookies" nie słu do ustalenia tożsamoci Użytkownika, ale pozwalają dokładniej określi indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego si danym urządzeniem i dzięki temu oferować lepsze Usługi i bardziej dopasowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Uytkownika witrynami.

 

11. W jakim celu stosujemy pliki "cookies"

Stosowane przez nas pliki "cookies" pozwalają dopasować zawartości strony internetowej i jej funkcji do preferencji Użytkownika w przypadku ponownej wizyty.

Uywane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które informują nas w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych naszego Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich nawigacji i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

 

12. Jakich plików "cookies" używamy?

Na stronach naszego Serwisu internetowego stosujemy 2 rodzaje plików "cookies" opisanych poniżej.

Ze względu na czas przez jaki pliki "cookies" są umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika stosujemy zarówno pliki "sesyjne" (session cookies) umieszczone tymczasowo na czas sesji (na czas korzystania z przegldarki) i które są usuwane po wylogowaniu się, opuszczeniu strony lub zamkniciu przegldarki oraz pliki "stałe" (persistent cookies), które nie są kasowane i pozostaj w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies", bez okresu ważności lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Stosujemy pliki "cookies" własne oraz zewnętrzne pochodzące z sieci reklamowej Google. W przypadku zewnętrznych pików "cookies" mog być one wykorzystane do tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin naszego Serwisu, w tym zachowania informacji o ściece nawigacji Użytkownika lub/i czasie pozostawania przez niego na stronach Serwisu. Nie zbieramy żadnych informacji pozwalajcych na zidentyfikowanie Danych Osobowych konkretnego Użytkownika - dane zbierane s anonimowo.

 

13. Blokowanie i usuwanie plików "cookies"

Przeglądarki stron internetowych przeważnie domyślnie pozwalaj na przechowywanie plików "cookies" w urzdzeniu końcowym Użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie ustawień przegldarki, które umożliwiają zapisywanie plików "cookies" po wyświetleniu się informacji na temat plików "cookies" używanych na stronie internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na stosowanie plików "cookies" w tejże stronie internetowej.

Uytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki tak, aby uniemożliwi zamieszczenia plików "cookies" na jego urzdzeniu oraz usunąć zapisane ju pliki "cookies".

Usunięcie lub blokada w przeglądarce plików "cookies" może spowodować, że niektóre funkcje naszego Serwisu nie będą funkcjonowały poprawnie.

Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików "cookies". Szczegóowe informacje na ten temat mona uzyskać wybierajc i klikajc w nazw przeglądarki/systemu z listy poniżej.

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

Blackberry

Safari (OS)

Windows Phone

Informacje wynikające z plików "cookies" o preferencjach Użytkownika gromadzone przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem https://www.google.com/ads/preferences/.

 

14. Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zabezpieczenia Danych Osobowych Uytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnion, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator Danych Osobowych wykorzystuje środki techniczne zapobiegajce przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych.

 

15. Kontakt

Użytkownik moe skontaktować się z Audio-Med. w dowolnym czasie w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Audio-Med wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe, a także w celu zgoszenia wszelkich zdarzeń majcych wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się korzystając z adresu [email protected].

 

16. Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Audio-Med zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu prawa Użytkownika nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w Serwisie pod adresem audiomed.com.pl.

 

17. Kontakt z organem nadzorczym

W sprawach związanych ze stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i przetwarzaniem Danych Osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Get Adobe Flash player